Joanna Chmielińska (dawniej Czekaj)

adwokat

Od lat obsługuję przedsiębiorców, zarówno tych dużych, jak i małych.
W mojej pracy skupiam się na relacjach
z ludźmi oraz poszukiwaniu dla nich optymalnych rozwiązań – w końcu każdy biznes tworzą ludzie...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Możliwość udzielania pełnomocnictw członkom zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest przedmiotem licznych wypowiedzi doktryny i orzecznictwa. Ma też niezwykle ważny wymiar praktyczny szczególnie w sytuacji, gdy w spółce obowiązuje zasada reprezentacji łącznej.

Czy zatem możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa członkowi zarządu?

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że ani przepisy Kodeksu cywilnego, ani przepisu Kodeksu spółek handlowych nie zakazują udzielania pełnomocnictw członkom zarządu. Tak więc dopuszczalność ustanowienia członka zarządu pełnomocnikiem spółki nie została w żaden sposób ustawowo wyłączona. Niemniej jednak, w doktrynie taka praktyka budzi wątpliwości, w szczególności w przypadku, gdy do reprezentowania spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu (reprezentacja łączna). Podnosi się wówczas, że udzielenie pełnomocnictwa jednemu z członków zarządu może prowadzić do obejścia prawa w zakresie obowiązującej w spółce reprezentacji łącznej.

Udzielenie pełnomocnictwa członkowi zarządu – co na to sądy?

Sądy wydają się podchodzić do tego tematu w sposób bardziej praktyczny i w większości wypadków dopuszczają możliwość udzielenia takiego pełnomocnictwa członkowi zarządu. W tym kontekście zwracają często uwagę na przypadki, w których potrzeba dokonania konkretnej czynności prawnej występuje w okresie, w którym działanie obydwu członków zarządu uprawnionych do łącznego reprezentowania spółki jest niemożliwe lub znacznie utrudnione. Tytułem przykładu można wskazać tu chorobę jednego z członków zarządu, wyjazd służbowy, urlop, etc.

Co więcej, w orzecznictwie podnosi się także, że skoro zarząd dwuosobowy może udzielić pełnomocnictwa osobie trzeciej, to tym bardziej dopuszczalne powinno być udzielenie go jednemu z członków zarządu (zob. Uchwała SN z 24.04.2014 r., III CZP 17/14). Taki członek zarządu jest przecież osobą bardziej zaufaną i znającą doskonale sprawy spółki.

Dlatego też, należy uznać, że członkowie zarządu uprawnieni do reprezentacji łącznej spółki mogą udzielić pełnomocnictwa jednemu z nich. Niemniej jednak, w takich sytuacjach należy zwrócić szczególną uwagę na zakres i rodzaj takiego pełnomocnictwa.

Jakiego pełnomocnictwa udzielić członkowi zarządu?

Wyróżnia się trzy rodzaje pełnomocnictw: ogólne, rodzajowe (obejmujące umocowanie do czynności określonego rodzaju) oraz szczególne (obejmujące umocowanie do konkretnej czynności prawnej). Odnosząc powyższe do możliwości udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu, w orzecznictwie dopuszcza się udzielenie jedynie dwóch ostatnich, przy czym najmniej wątpliwości budzi pełnomocnictwo szczególne (zob. uchwała SN z 23.08.2006 r., III CZP 68/06, uchwała SN z 24.04.2014 r., III CZP 17/14).

Kiedy wyłącza się możliwość udzielenia pełnomocnictwa ogólnego?

Wyłącza się natomiast możliwość udzielenia pełnomocnictwa ogólnego. Z reguły ma ono bardzo szeroki zakres i upoważnia pełnomocnika do podejmowania praktycznie wszystkich czynności koniecznych do prowadzenia spraw oraz reprezentacji spółki. Dlatego też uznaje się, że może ono zmierzać do obejścia prawa w zakresie reprezentacji łącznej spółki. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 201 § 1 k.s.h. to zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Z kolei sposób reprezentacji spółki przez zarząd określa art. 205 § 1 k.s.h. albo umowa spółki. W konsekwencji, pełnomocnictwo obejmujące szerokie uprawnienie do prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentowania w sytuacji, gdy w spółce obowiązuje zasada reprezentacji łącznej, może zostać uznane za nieważne (zob. postanowienie SO w Gliwicach z 27.02.2018 r., VIII Pz 34/17).

O czym powinien pamiętać członek zarządu, któremu udzielono pełnomocnictwa?

  • Działanie tylko jako pełnomocnik spółki

Przede wszystkim o tym, że działa jako pełnomocnik spółki na podstawie i w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa, a nie jako członek zarządu. Ma to istotne znaczenie przy definiowaniu jego funkcji w kontekście osoby uprawnionej do reprezentowania spółki.

  • Konieczność poinformowania kontrahenta

W sytuacji bowiem, gdy członkowi zarządu zostało udzielone pełnomocnictwo, powinien on o tym fakcie nie tylko poinformować swojego kontrahenta, ale także dopilnować, aby znalazło to odzwierciedlenie w opisie jego umocowania. Innymi słowy, członek zarządu, któremu udzielono pełnomocnictwa, powinien okazać dokument pełnomocnictwa i określić, że działa jako pełnomocnik spółki.

Uwaga! Ryzyko nieprawidłowej reprezentacji

W konsekwencji na podpisywanym przez niego dokumencie/umowie nie może znajdować się odniesienie do funkcji członka zarządu (np. nie powinno być jego imiennej pieczątki jako członka zarządu). W przeciwnym wypadku, może okazać się, że spółka będzie nieprawidłowo reprezentowana (np. będzie brakować podpisu drugiego członka zarządu), a umowa będzie nieważna. Tak więc wyraźne rozdzielenie roli pełnomocnika i członka zarządu będzie mieć w praktyce bardzo doniosłe znaczenie. Członkowie zarządu winni zatem zwracać szczególną uwagę na to, w jakim charakterze, w danej sytuacji, działają.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 501 56 10e-mail: j.chmielinska@kkz.com.pl

Praca stop – macierzyńskie powołanie

Joanna Chmielińska (dawniej Czekaj)10 listopada 2021Komentarze (0)

Realizacja celów osobistych – coś z czego jestem niezwykle dumna. Po raz drugi zostanę mamą i planuję poświęcić się tej misji w 200%. Moja praca sprawia mi wielką radość, jednak przez lata nauczyłam się wartościować i rozpoznawać kwestie ważne i ważniejsze. Stąd wiem, że chciałabym najbliższy czas spędzić z najmłodszym członkiem mojej rodziny.

Zdaję sobie jednak sprawę jak bardzo rozwinęła się w ciągu ostatnich lat branża menadżerska. Wiem też, że istnieje wciąż wiele „świeżych” tematów, które wymagają doprecyzowania. Wiedza w tym obszarze jest kluczowa, zwłaszcza w przypadku nowych i dużych firm.

Nie martwcie się, bo na blogu na pewno nie zapanuje cisza. Treści będą publikowane regularnie przez czterech niezastąpionych specjalistów:

  • Justyna Kyć- posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego w obszarze prawa spółek i prawa handlowego. Aktywnie uczestniczy również przy przeprowadzaniu transakcji typu „asset deal” i „share deal”. Możecie spodziewać się od niej konkretnych i precyzyjnych porad w tym zakresie.
  • Justyna Bartnik – prawo handlowe zdaje się mieć w małym placu, przez wiele lat zrealizowała z powodzeniem wiele transakcji, przejęć itd.
  • Barbara Kozyra- wie jak doradzić w przypadku kiedy trzeba zatrudnić lub zwolnić pracowników, również tych należących do kadry menadżerskiej. Nieobce są jej kwestie związane z procesami restrukturyzacyjnymi oraz zwolnieniami grupowymi. Doradza w sposób zrozumiały i praktyczny.
  • Izabela Dziubak- Napiórkowska- specjalizuje się w prawie pracy zarówno indywidualnym jak i zbiorowym. Doradza także pracodawcom w obrębie prawa HR, głównie w kwestiach nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy. Posiada również wiedzę z zakresu atypowych i elastycznych form zatrudnienia. Jej kompetencje i szerokie zainteresowania, pozwalają na uzyskanie wyczerpujących porad i nowatorskich rozwiązań.

Zostawiam Was i waszą wiedzę w dobrych rękach. Mam nadzieję, że wkrótce znów się tutaj spotkamy.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 501 56 10e-mail: j.chmielinska@kkz.com.pl

Absolutorium a naruszenie dóbr osobistych managera

Joanna Chmielińska (dawniej Czekaj)13 lipca 2021Komentarze (0)

Uzyskanie przez członka zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków powinno być dla niego jako profesjonalisty niezmiernie ważne.

Jak już pisałam w moim ostatnim wpisie, nieuzasadnione nieudzielenie absolutorium może bowiem skutkować zagrożeniem naruszenia lub nawet wprost naruszeniem dóbr osobistych, w tym dobrego imienia i czci członka organu.

Nieudzielenie absolutorium

OczywistAbsolutoriumym przy tym jest, że przejawem naruszenia dóbr osobistych menadżera może być podjęcie prze właścicieli spółki uchwały negatywnej. Co to znaczy? To jest wprost odmawiającej udzielenia danej osobie absolutorium. W przypadku, gdy uchwała o nieudzielaniu absolutorium została podjęta dyskrecjonalnie, z pominięciem oczywistych faktów lub wbrew takim faktom, wynikającym z dokumentów rocznych, a do tego towarzyszy jej niekonsekwentne uzasadnienie lub w ogóle jego brak, występuje podstawa do uznania, że doszło do naruszenia dóbr osobistych członka organu poprzez negatywne skwitowanie jego działalności.

Co, gdy brak uchwały?

Co jednak, gdy właściciele w ogóle nie podejmują żadnej uchwały w sprawie skwitowania (absolutorium) danego członka zarządu? Innymi słowy, co jeśli poddana zostaje pod głosowanie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium, ale ze względu na brak wymaganej większości nie zostaje ona podjęta? Czy takie działanie – a raczej jego brak – może zostać uznane za przejaw naruszenia dóbr osobistych?

Naruszenie dób osobistych?

Do tej pory odpowiedź na to pytanie pozostawała dla nas, prawników niejednoznaczna. Od początku prezentowałam przy tym stanowisko, że nawet taka bierna postawa akcjonariuszy/wspólników może stanowić przejaw naruszenia dóbr osobistych członka zarządu. W takiej sytuacji, w podświadomości rynku, na którym funkcjonuje dana osoba pojawia się bowiem podejrzenie, co do jej wiarygodności i rzetelności. Może to narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lub innej działalności.

Wyrok Sądu Apelacyjnego

W ostatnim czasie ww. wątpliwości praktyków i orzecznictwa zostały rozwiane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie (wyrok z dnia 2 września 2020 r.). W orzeczeniu tym Sąd Apelacyjny stwierdził wprost, że do naruszenia dóbr osobistych może dojść również na skutek zaniechania, a brak podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium może podważać zaufanie do kwalifikacji członka zarządu, zwłaszcza gdy był on jedyną osobą, w stosunku do której planowanej w porządku obrad uchwały nie podjęto. Innymi słowy – zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie – jeśli niepodjęcie uchwały miało charakter dyskrecjonalny lub nastąpiło wbrew, to nie będzie neutralne z perspektywy ochrony dóbr osobistych managera.

Menadżerze, masz broń!

Choć wyżej wskazane orzeczenie nie stanowi uchwały Sądu Najwyższego mającej moc zasady prawnej, uważam je za niezwykle istotny oręż w walce członków zarządu z niesłusznie nieudzielonymi absolutoriami. Odbiera ono spółkom nadużywającym instytucji skwitowania (właśnie poprzez brak podejmowania stosownych uchwał) argument, że niepodjęcie uchwały to w sferze prawnej menadżera zupełnie co innego, niż podjęcie uchwały negatywnej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 501 56 10e-mail: j.chmielinska@kkz.com.pl

Prosta spółka akcyjna – rozwiązanie i likwidacja

Joanna Chmielińska (dawniej Czekaj)18 maja 2021Komentarze (0)

Cały proces projektowania prostej spółki akcyjnej oparty był na założeniu, że ma być to spółka, która swoją konstrukcją jest dostosowana do szybko zmieniających się okoliczności rynkowych. Z tego powodu jest ona tak prosta w założeniu i stosunkowo, w porównaniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, łatwa w prowadzeniu. Nie można jednak zapominać o tym, że dynamiczna sytuacja rynkowa, szczególnie w branżach startupowych, z myślą o których była ona przede wszystkim projektowana, wiąże się z dużym ryzykiem niepowodzenia inwestycji. Z tego powodu zawczasu lepiej zaznajomić się podstawowymi zasadami jakimi rządzi się proces rozwiązania i likwidacji prostej spółki akcyjnej.

To zagadnienie również, w pewnym zakresie, zostało ukształtowane inaczej niż w przypadku pozostałych spółek kapitałowych. Wprowadzono przede wszystkim nieznaną wcześniej możliwość rozwiązania spółki w sposób uproszczony, poprzez przejęcie całego majątku spółki przez jednego akcjonariusza.

Prosta Spółka Akcyjna – przyczyny rozwiązania

PSA - likwidacja

Prosta Spółka Akcyjna – rozwiązanie i likwidacja

Podstawową przyczyną rozwiązania i likwidacji będzie decyzja biznesowa akcjonariuszy. Prosta spółka akcyjna, jest najdogodniejszą spółką kapitałową do testowania pomysłów na biznes, co oznacza również, że zdecydowanie najczęściej będzie rozwiazywania w wyniku uchwały walnego zgromadzenia.

Przyczyną rozwiązania Spółki może być również spełnienie się okoliczności przewidzianych bezpośrednio w umowie spółki. Może być to np. postanowienie, że spółka jest powołana na czas określony. Może być to oczywiście także ogłoszenie upadłości spółki. Następuje ono w sytuacji gdy spółka utraciła zdolność do wykonywania swoich zobowiązań.

Wśród innych przesłanek należy wymienić także szczególne przypadki wskazane w innych ustawach niż Kodeks spółek handlowych. A także wyrok sądu wydany na żądanie akcjonariusza lub członka organu spółki, jeżeli osiągniecie celu spółki stało się niemożliwe, albo istnieją inne ważne przyczyny prowadzące do pokrzywdzenia akcjonariusza albo naruszenia dobrych obyczajów.

Co istotne nie zawsze wystąpienie tych przesłanek musi nieuchronnie skutkować likwidacją i rozwiązaniem. Akcjonariusze mają możliwość uchylić się od niektórych spośród nich na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Prosta Spółka Akcyjna – likwidacja

W trakcie korzystania ze zwykłego sposobu rozwiązania spółki, konieczne jest przeprowadzenie likwidacji. Ponieważ zgodnie z ustawą rozwiązanie następuje z chwilą wykreślenia z rejestru przedsiębiorców, po wcześniejszym przeprowadzeniu likwidacji.

Otwarcie likwidacji następuje z chwilą uprawomocnienia wyroku sądu, podjęcia przez walnego zgromadzenie stosownej uchwały, albo wystąpienia innej z przesłanek.

Prosta Spółka Akcyjna – kto prowadzi likwidację?

Osobami przeprowadzającymi likwidację są likwidatorzy. Są to najczęściej członkowie zarządu spółki albo rady dyrektorów, chyba że umowa spółki albo uchwała akcjonariuszy stanowi inaczej. Na wniosek 1/10 akcjonariuszy sąd rejestrowy może uzupełnić skład likwidatorów ustanawiając jednego albo dwóch dodatkowych. Jeżeli likwidacja następuje w wyniku orzeczenia sądu, może on jednocześnie ustanowić likwidatorów.

Prosta Spółka Akcyjna – działania likwidatorów

Likwidatorzy reprezentują spółkę i prowadzą jej sprawy. Ich celem jest zakończenie działalności spółki poprzez uregulowanie jej zobowiązań, ściągnięcie wierzytelności i upłynnienie majątku. Nie mogą oni podejmować nowych przedsięwzięć, chyba, że służą one realizacji celu jakim jest zakończenie działalności.

Likwidatorzy muszą prowadzić swoje działania w sposób niemal identyczny jak przy likwidacji spółki akcyjnej. Oznacza to, że likwidatorzy muszą między innymi sporządzić bilans otwarcia i likwidacji oraz złożyć go walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia, ogłosić rozwiązanie spółki i otwarcie likwidacji, a więc wezwać wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty wezwania.

Prawidłowość działań jest bardzo istotna z perspektywy akcjonariuszy. Podział pomiędzy akcjonariuszami majątku nie może nastąpić przez zaspokojeniem wierzycieli. Aktywa pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli są dzielone pomiędzy akcjonariuszami. Podział co do zasady jest proporcjonalny do ilości posiadanych akcji, jednak od tej zasady istnieją poważne odstępstwa. Wpływ ma na to istnienie i ilość akcji uprzywilejowanych. Bierze się też pod uwagę czy wkłady zostały wniesione w całości, a także wszystkie inne wytyczne zawarte w umowie spółki.

Po realizacji swoich zadań likwidatorzy przedkładają walnemu zgromadzeniu sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający podział pozostałego majątku przez akcjonariuszy. Następnie ogłaszają to sprawozdanie w siedzibie spółki i składają do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców.

Proste rozwiązanie spółki

Art. 300122 Wprowadza możliwość rozwiązania spółki w sposób wcześniej zupełnie w polskim prawodawstwie nieznany. Polega on na przejęciu całego majątku spółki, a więc pasywów i aktywów, przez jednego akcjonariusza, zwanego w kodeksie akcjonariuszem przejmującym. Sposób ten nie wymaga przeprowadzenia likwidacji w taki sposób, jak ma to miejsce w przypadku bardziej tradycyjnej drogi.

Krok 1

Pierwszym krokiem procedury, jest podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie większością ¾ głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę ogólnej liczby akcji. Od momentu podjęcia tej uchwały, zarząd jest zobowiązywany stosować się do uchwał walnego zgromadzenia, ograniczyć swoje działania do tych mających na celu ochronę majątku spółki oraz zmierzających do rozwiązania spółki.

Krok 2

Następnie, zgodę na takie przejęcie majątku musi wydać sąd rejestrowy na wniosek spółki. Do wniosku musi zostać dołączona lista wierzycieli spółki wraz ze wskazaniem rodzaju i wysokości wierzytelności, a także dokumenty potwierdzające majątek spółki i sytuację finansową akcjonariusza przejmującego. Sąd może także ustanowić stosowne zabezpieczenie, aby zagwarantować wierzycielom i pozostałym akcjonariuszom lepszą ochronę.

Krok 3

Sąd po złożeniu wniosku spółki, ogłasza podjęcie uchwały przez walne zgromadzenia i wzywa wierzycieli do zgłaszania sprzeciwu. Termin ustalony przez Sąd nie może być krótszy niż 30 dni.

W razie zgłoszenia sprzeciwu Sąd bada czy jest on zasadny, a uchwała może doprowadzić do pokrzywdzenia wierzyciela. Dotyczy to również akcjonariuszy i bez znaczenia pozostaje fakt czy zaskarżyli czy nie uchwały walnego zgromadzenia. Co istotne ewentualne zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje postępowania, jednak Sąd może je zawiesić.

KROK 4

Akcjonariusz przejmujący, po wydaniu przez sąd postanowienia o przejęciu majątku, ma obowiązek niezwłocznie po uprawomocnieniu złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. Dopiero z dniem wykreślenia wstępuje on we wszelkie prawa i obowiązki spółki, tak wobec dłużników i wierzycieli, jak i dotychczasowych akcjonariuszy.

Prosta Spółka Akcyjna czy rzeczywiście prosto rozwiązać i likwidować?

Nie ulega wątpliwości, że zaproponowany model może faktycznie doprowadzić do łatwiejszego wykreślenia spółek z rejestru. Można jednać mieć obawy, że na początku ten sposób może doprowadzić do zróżnicowania orzecznictwa i sporów w doktrynie. Dlatego póki nie zostanie on w pełni sprawdzony w działaniu, należy podchodzić do niego z ostrożnością w przypadku gdy rozwiązywana spółka ma skomplikowaną strukturę akcjonariatu czy znajduje się w licznych relacjach biznesowych.

Pozostałe wpisy o Prostej Spółce Akcyjnej (PSA) znajdziecie tutaj 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 501 56 10e-mail: j.chmielinska@kkz.com.pl

Manager bez absolutorium i co dalej?

Joanna Chmielińska (dawniej Czekaj)29 kwietnia 2021Komentarze (0)

Manager bez absolutorium

Obecnie coraz więcej mówi się o ochronie prawnej dla byłych członków zarządu, którym właściciele spółki bezzasadnie nie udzielili absolutorium. Zapraszam do wpisu, w którym w kilku krokach przybliżam ten temat.

Czym jest absolutorium?

Zacznijmy od podstaw, czyli ustalenia czym jest absolutorium. Absolutorium stanowi wyraz akceptacji całokształtu działalności członka organu w danym roku obrotowym. Jest rodzajem wewnętrznego rozliczenia się spółki z członkiem organu, przez który akceptuje ona (lub nie) jego działania w okresie, za który udziela się absolutorium. Udzielenie absolutorium stanowi zatem wyraz akceptacji działań członka organu spółki w poprzednim roku obrotowym. A tym samym jest sposobem sprawowania funkcji i podejmowanych w związku z tym działań przez członka organu jako zgodnych z przepisami prawa, postanowieniami statutu, dobrymi obyczajami oraz interesem spółki i akcjonariuszy.

Od czego zależy absolutorium?

Należy przy tym zaznaczyć, że kwestia absolutorium jest poddawana pod głosowanie na zwyczajnym zgromadzeniu kończącym dany rok obrotowy w spółce. Decyzja w tej kwestii jest więc podejmowana przede wszystkim w oparciu o corocznie dokumenty – sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności spółki, opinię i raport biegłego rewidenta, sprawozdanie rady nadzorczej z badania wyżej wymienionych sprawozdań, sprawozdanie rady nadzorczej z własnej działalności. Przy założeniu prawidłowości i rzetelności, ich treść determinuje w znacznym stopniu decyzję zgromadzenia właścicielskiego w przedmiocie udzielenia absolutorium, która co prawda nie jest dowolna, ale jest uznaniowa.

Bez absolutorium?Absolutorium

Jeżeli zatem na zgromadzeniu właściciele zatwierdzają wszystkie dokumenty podsumowujące rok obrotowy i nie zgłaszają względem danego członka zarządu jakichkolwiek innych zastrzeżeń, brak jest podstaw do omowy udzielenia mu absolutorium. Pomimo to, na rynku bardzo często zdarzają się tego typu sytuacje. Dotyczy to przede wszystkim osób, które w międzyczasie przestały już pełnić funkcję w organie.

Co może zrobić członek zarządu bez absolutorium?

Były już członek zarządu ma bardzo ograniczone możliwości obrony przed przedmiotową uchwałą. Nawet, jeśli skorzysta z prawa i zostanie dopuszczony do udziału w samym zgromadzeniu kończącym rok obrotowy, zapewne nie zostanie dopuszczony do głosu ani nie zostaną mu przedstawione jakiekolwiek motywy odmowy.

Dodatkowo, zgodnie z utrwaloną już linią orzeczniczą – nie będzie mógł zaskarżyć uchwały w trybach przewidzianych przez KSH. Niestety sądy odmawiają również takim osobom legitymacji do wniesienia powództwa o ustalenie nieistnienia lub nieważności uchwały w trybie art. 189 KPC.

W takim stanie rzeczy, w ostatnich latach praktyka zaczęła korzystać innych, znanych systemowi cywilnemu roszczeń. Zauważyć bowiem należy, że w przypadku nieudzielenia absolutorium może wystąpić zagrożenie naruszenia lub nawet wprost naruszenie dóbr osobistych, w tym dobrego imienia członka organu, któremu – np. z nieujawnionych powodów – odmawia się udzielenia absolutorium.

Co kiedy brak udzielenia absolutorium jest nieuzasadniony?

Jeżeli brak udzielenia absolutorium jest nieuzasadniony w świetle okoliczności faktycznych, czyli np. uchwała o nieudzielaniu absolutorium została podjęta dyskrecjonalnie, z pominięciem oczywistych faktów lub wbrew takim faktom, wynikającym z dokumentów rocznych, a dodatkowo towarzyszy jej niekoherentne uzasadnienie. W mojej ocenie istnieje  podstawa do przyjęcia, iż doszło do naruszenia dóbr osobistych członka organu poprzez negatywne skwitowanie jego działalności.

Uchwała ws. nieudzielenia absolutorium

Uchwała ws. nieudzielenia absolutorium ma bowiem charakter wartościujący. Jest ona niczym innym, jak sformalizowaną oceną pracy członka zarządu. Nie powinno być przy tym wątpliwości, że ocena wyrażona w uchwale odmawiającej absolutorium może dotknąć osobę, której dotyczy. Jednocześnie też stawiać ją w złym świetle w odbiorze społecznym, zwłaszcza wówczas, gdy ocena ta jest niesprawiedliwa i dotyczy kogoś, kto cieszył się dotąd nieposzlakowaną opinią i uchodził za specjalistę w swojej dziedzinie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 501 56 10e-mail: j.chmielinska@kkz.com.pl