Joanna Chmielińska (dawniej Czekaj)

adwokat

Od lat obsługuję przedsiębiorców, zarówno tych dużych, jak i małych.
W mojej pracy skupiam się na relacjach
z ludźmi oraz poszukiwaniu dla nich optymalnych rozwiązań – w końcu każdy biznes tworzą ludzie...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Manager bez absolutorium i co dalej?

Joanna Chmielińska (dawniej Czekaj)29 kwietnia 2021Komentarze (0)

Manager bez absolutorium

Obecnie coraz więcej mówi się o ochronie prawnej dla byłych członków zarządu, którym właściciele spółki bezzasadnie nie udzielili absolutorium. Zapraszam do wpisu, w którym w kilku krokach przybliżam ten temat.

Czym jest absolutorium?

Zacznijmy od podstaw, czyli ustalenia czym jest absolutorium. Absolutorium stanowi wyraz akceptacji całokształtu działalności członka organu w danym roku obrotowym. Jest rodzajem wewnętrznego rozliczenia się spółki z członkiem organu, przez który akceptuje ona (lub nie) jego działania w okresie, za który udziela się absolutorium. Udzielenie absolutorium stanowi zatem wyraz akceptacji działań członka organu spółki w poprzednim roku obrotowym. A tym samym jest sposobem sprawowania funkcji i podejmowanych w związku z tym działań przez członka organu jako zgodnych z przepisami prawa, postanowieniami statutu, dobrymi obyczajami oraz interesem spółki i akcjonariuszy.

Od czego zależy absolutorium?

Należy przy tym zaznaczyć, że kwestia absolutorium jest poddawana pod głosowanie na zwyczajnym zgromadzeniu kończącym dany rok obrotowy w spółce. Decyzja w tej kwestii jest więc podejmowana przede wszystkim w oparciu o corocznie dokumenty – sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności spółki, opinię i raport biegłego rewidenta, sprawozdanie rady nadzorczej z badania wyżej wymienionych sprawozdań, sprawozdanie rady nadzorczej z własnej działalności. Przy założeniu prawidłowości i rzetelności, ich treść determinuje w znacznym stopniu decyzję zgromadzenia właścicielskiego w przedmiocie udzielenia absolutorium, która co prawda nie jest dowolna, ale jest uznaniowa.

Bez absolutorium?Absolutorium

Jeżeli zatem na zgromadzeniu właściciele zatwierdzają wszystkie dokumenty podsumowujące rok obrotowy i nie zgłaszają względem danego członka zarządu jakichkolwiek innych zastrzeżeń, brak jest podstaw do omowy udzielenia mu absolutorium. Pomimo to, na rynku bardzo często zdarzają się tego typu sytuacje. Dotyczy to przede wszystkim osób, które w międzyczasie przestały już pełnić funkcję w organie.

Co może zrobić członek zarządu bez absolutorium?

Były już członek zarządu ma bardzo ograniczone możliwości obrony przed przedmiotową uchwałą. Nawet, jeśli skorzysta z prawa i zostanie dopuszczony do udziału w samym zgromadzeniu kończącym rok obrotowy, zapewne nie zostanie dopuszczony do głosu ani nie zostaną mu przedstawione jakiekolwiek motywy odmowy.

Dodatkowo, zgodnie z utrwaloną już linią orzeczniczą – nie będzie mógł zaskarżyć uchwały w trybach przewidzianych przez KSH. Niestety sądy odmawiają również takim osobom legitymacji do wniesienia powództwa o ustalenie nieistnienia lub nieważności uchwały w trybie art. 189 KPC.

W takim stanie rzeczy, w ostatnich latach praktyka zaczęła korzystać innych, znanych systemowi cywilnemu roszczeń. Zauważyć bowiem należy, że w przypadku nieudzielenia absolutorium może wystąpić zagrożenie naruszenia lub nawet wprost naruszenie dóbr osobistych, w tym dobrego imienia członka organu, któremu – np. z nieujawnionych powodów – odmawia się udzielenia absolutorium.

Co kiedy brak udzielenia absolutorium jest nieuzasadniony?

Jeżeli brak udzielenia absolutorium jest nieuzasadniony w świetle okoliczności faktycznych, czyli np. uchwała o nieudzielaniu absolutorium została podjęta dyskrecjonalnie, z pominięciem oczywistych faktów lub wbrew takim faktom, wynikającym z dokumentów rocznych, a dodatkowo towarzyszy jej niekoherentne uzasadnienie. W mojej ocenie istnieje  podstawa do przyjęcia, iż doszło do naruszenia dóbr osobistych członka organu poprzez negatywne skwitowanie jego działalności.

Uchwała ws. nieudzielenia absolutorium

Uchwała ws. nieudzielenia absolutorium ma bowiem charakter wartościujący. Jest ona niczym innym, jak sformalizowaną oceną pracy członka zarządu. Nie powinno być przy tym wątpliwości, że ocena wyrażona w uchwale odmawiającej absolutorium może dotknąć osobę, której dotyczy. Jednocześnie też stawiać ją w złym świetle w odbiorze społecznym, zwłaszcza wówczas, gdy ocena ta jest niesprawiedliwa i dotyczy kogoś, kto cieszył się dotąd nieposzlakowaną opinią i uchodził za specjalistę w swojej dziedzinie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 501 56 10e-mail: j.chmielinska@kkz.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@kkz.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: