Joanna Chmielińska (dawniej Czekaj)

adwokat

Od lat obsługuję przedsiębiorców, zarówno tych dużych, jak i małych.
W mojej pracy skupiam się na relacjach
z ludźmi oraz poszukiwaniu dla nich optymalnych rozwiązań – w końcu każdy biznes tworzą ludzie...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Manager w spółce Skarbu Państwa

Joanna Chmielińska (dawniej Czekaj)11 grudnia 2020Komentarze (0)

Kandydujesz na stanowisko członka Zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa. Nie wiesz czego się spodziewać po Twoich warunkach zatrudnienia? Za raz Ci podpowiem, na co możesz liczyć!

Zamierzasz objąć (lub może już objąłeś) stanowisko managerskie w spółce z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa. Musisz wiedzieć, że zasady Twojego zatrudnienia i pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji podlegają pewnym ograniczeniom.

Manager w spółce Skarbu Państwa – przepisy

Wszystko w związku z brzmieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tzw. nowa ustawa kominowa).

Jak czytamy na oficjalnej stronie Rządu RP zapowiadającej wprowadzenie ww. aktu prawnego „Zaproponowano nowe zasady wynagradzania członków zarządów i członków rad nadzorczych, które będą dotyczyć spółek z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i komunalnych osób prawnych. Wobec tych osób nie będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o zasadach wynagradzania osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawa kominowa). Nowe rozwiązania zapewnią przejrzyste, jednolite i sprawiedliwe zasady wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych we wszystkich spółkach oraz przyczynią się do profesjonalizacji kadr menedżerskich”.

Ustawa wprowadza przy tym zasadę podstawową, że wszystkie kwestie związane z pobieraniem wynagrodzeń członków zarządów oraz ich zatrudnieniem w spółce mają być określane w uchwale walnego zgromadzenia/ zgromadzenia wspólników danej spółki.

Poniżej znajdziesz skrótowe podsumowanie zasad wynagradzania i zatrudniania managerów, które wynikają z nowej ustawy kominowej.

Ile ma wynosić wynagrodzenie członka zarządu?

Wynagrodzenie całkowite członka zarządu ma się składać z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

Tzw. nowa ustawa kominowa wprowadza przy tym jako zasadę ogólną (która może doznawać pewnych wyjątków) mechanizm uzależniający wysokość wynagrodzenia kadry zarządzającej od wielkości spółki i skali prowadzonej działalności (w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia), a tym samym ponoszonej odpowiedzialności.

Część zmienna wynagrodzenia członka zarządu ma zależeć od poziomu realizacji celów zarządczych. Mogą to być np. osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży; zmniejszenie strat, obniżenie kosztów funkcjonowania zarządu lub kosztów prowadzonej działalności; realizacja strategii lub planu restrukturyzacji; realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności: skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowej realizacji.

Co istotne, członek zarządu ma nabyć uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia zmienne ma dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu mu absolutorium przez właścicieli spółki.

Czy z członkami zarządu mają być zawierane umowy?

Tak. Tzw. nowa ustawa kominowa wymaga, aby uchwała właścicieli określająca zasady wynagradzania członków zarządu wprowadziła zasadę zatrudniania członków zarządu w oparciu o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (tzw. kontrakt managerski).

Jakie kwestie powinny zostać określone w umowie z członkiem zarządu?

Co może wydawać się nieco dziwne, tzw. nowa ustawa kominowa w większości nie odnosi się do tego, co powinno znaleźć się w umowie z członkiem zarządu, ale do tego co powinno (lub może) znaleźć się w treści uchwały kształtującej zasady wynagradzania managerów. Praktyka pokazuje jednak, że spółki wprowadzają te same postanowienia również do kontraktów menadżerskich.

Co istotne, tzw. nowa ustawa kominowa w obszarze warunków zatrudniania członków zarządu wprowadza szereg zasad semiimperatywnych. Innymi słowy daje podmiotom stosującym pewną swobodę, ale wprowadza warunki graniczne, które nie mogą zostać przekroczone. Dotyczy to przede wszystkim kwestii tak istotnych, jak: maksymalna kwota wynagrodzenia zmiennego, wysokość odprawy czy odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji.

O odprawie słów kilka

W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy, odprawa nie będzie mogła być wyższa niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia.

Dodatkowy warunek przyznania odprawy, który wprowadza tzw. nowa ustawa kominowa to pełnienie przez członka zarządu funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy.

Zakaz konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji

Zgodnie z tzw. nową ustawą kominową, zakaz konkurencji może być ustanowiony jedynie na okres maksymalnie 6 miesięcy. Dodatkowo, jest on ograniczony tylko do przypadków pełnienia funkcji przez członka zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy.

Jednocześnie ustawa przewiduje, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zakazie konkurencji, członek zarządu ma być zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.

Inne prawa i obowiązki managera wynikające z tzw. nowej ustawy kominowej

Warto przy tym pamiętać, że ustawa:

  • przewiduje również wprowadzenie do kontraktu managerskiego postanowień uprawniających spółkę do wypowiedzenia tej umowy z zastosowaniem różnych terminów wypowiedzenia, zależnych od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższych niż 3 miesiące;
  • wprowadza zasadę, zgodnie z którą członek organu zarządzającego nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej
  • zakłada,  że w umowie z managerem zostanie wprowadzony obowiązek informowania przez niego o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.

Zadajesz sobie pewnie pytanie…

Czy to oznacza, że obejmując funkcję członka Zarządu w spółce z udziałem Skarbu Państwa praktycznie nic nie mogę zrobić odnośnie warunków mojego zatrudnienia?

Nie martw się, aż tak źle nie jest. Zostało jeszcze dość dużo kwestii do uzgodnienia ze spółką. M.in. zakres zakazu konkurencji, treść i wartość poszczególnych celów zarządczych, od których będzie uzależnione Twoje wynagrodzenie zmienne, zasady odbywania przez Ciebie przerw w świadczeniu usług oraz wiele innych.

Dobry prawnik z doświadczeniem w negocjowaniu tego rodzaju kontraktów z pewnością pomoże Ci w tych kwestiach. 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 501 56 10e-mail: j.chmielinska@kkz.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@kkz.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: