Joanna Chmielińska (dawniej Czekaj)

adwokat

Od lat obsługuję przedsiębiorców, zarówno tych dużych, jak i małych.
W mojej pracy skupiam się na relacjach
z ludźmi oraz poszukiwaniu dla nich optymalnych rozwiązań – w końcu każdy biznes tworzą ludzie...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Prosta spółka akcyjna – rozwiązanie i likwidacja

Joanna Chmielińska (dawniej Czekaj)18 maja 2021Komentarze (0)

Cały proces projektowania prostej spółki akcyjnej oparty był na założeniu, że ma być to spółka, która swoją konstrukcją jest dostosowana do szybko zmieniających się okoliczności rynkowych. Z tego powodu jest ona tak prosta w założeniu i stosunkowo, w porównaniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, łatwa w prowadzeniu. Nie można jednak zapominać o tym, że dynamiczna sytuacja rynkowa, szczególnie w branżach startupowych, z myślą o których była ona przede wszystkim projektowana, wiąże się z dużym ryzykiem niepowodzenia inwestycji. Z tego powodu zawczasu lepiej zaznajomić się podstawowymi zasadami jakimi rządzi się proces rozwiązania i likwidacji prostej spółki akcyjnej.

To zagadnienie również, w pewnym zakresie, zostało ukształtowane inaczej niż w przypadku pozostałych spółek kapitałowych. Wprowadzono przede wszystkim nieznaną wcześniej możliwość rozwiązania spółki w sposób uproszczony, poprzez przejęcie całego majątku spółki przez jednego akcjonariusza.

Prosta Spółka Akcyjna – przyczyny rozwiązania

PSA - likwidacja

Prosta Spółka Akcyjna – rozwiązanie i likwidacja

Podstawową przyczyną rozwiązania i likwidacji będzie decyzja biznesowa akcjonariuszy. Prosta spółka akcyjna, jest najdogodniejszą spółką kapitałową do testowania pomysłów na biznes, co oznacza również, że zdecydowanie najczęściej będzie rozwiazywania w wyniku uchwały walnego zgromadzenia.

Przyczyną rozwiązania Spółki może być również spełnienie się okoliczności przewidzianych bezpośrednio w umowie spółki. Może być to np. postanowienie, że spółka jest powołana na czas określony. Może być to oczywiście także ogłoszenie upadłości spółki. Następuje ono w sytuacji gdy spółka utraciła zdolność do wykonywania swoich zobowiązań.

Wśród innych przesłanek należy wymienić także szczególne przypadki wskazane w innych ustawach niż Kodeks spółek handlowych. A także wyrok sądu wydany na żądanie akcjonariusza lub członka organu spółki, jeżeli osiągniecie celu spółki stało się niemożliwe, albo istnieją inne ważne przyczyny prowadzące do pokrzywdzenia akcjonariusza albo naruszenia dobrych obyczajów.

Co istotne nie zawsze wystąpienie tych przesłanek musi nieuchronnie skutkować likwidacją i rozwiązaniem. Akcjonariusze mają możliwość uchylić się od niektórych spośród nich na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Prosta Spółka Akcyjna – likwidacja

W trakcie korzystania ze zwykłego sposobu rozwiązania spółki, konieczne jest przeprowadzenie likwidacji. Ponieważ zgodnie z ustawą rozwiązanie następuje z chwilą wykreślenia z rejestru przedsiębiorców, po wcześniejszym przeprowadzeniu likwidacji.

Otwarcie likwidacji następuje z chwilą uprawomocnienia wyroku sądu, podjęcia przez walnego zgromadzenie stosownej uchwały, albo wystąpienia innej z przesłanek.

Prosta Spółka Akcyjna – kto prowadzi likwidację?

Osobami przeprowadzającymi likwidację są likwidatorzy. Są to najczęściej członkowie zarządu spółki albo rady dyrektorów, chyba że umowa spółki albo uchwała akcjonariuszy stanowi inaczej. Na wniosek 1/10 akcjonariuszy sąd rejestrowy może uzupełnić skład likwidatorów ustanawiając jednego albo dwóch dodatkowych. Jeżeli likwidacja następuje w wyniku orzeczenia sądu, może on jednocześnie ustanowić likwidatorów.

Prosta Spółka Akcyjna – działania likwidatorów

Likwidatorzy reprezentują spółkę i prowadzą jej sprawy. Ich celem jest zakończenie działalności spółki poprzez uregulowanie jej zobowiązań, ściągnięcie wierzytelności i upłynnienie majątku. Nie mogą oni podejmować nowych przedsięwzięć, chyba, że służą one realizacji celu jakim jest zakończenie działalności.

Likwidatorzy muszą prowadzić swoje działania w sposób niemal identyczny jak przy likwidacji spółki akcyjnej. Oznacza to, że likwidatorzy muszą między innymi sporządzić bilans otwarcia i likwidacji oraz złożyć go walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia, ogłosić rozwiązanie spółki i otwarcie likwidacji, a więc wezwać wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty wezwania.

Prawidłowość działań jest bardzo istotna z perspektywy akcjonariuszy. Podział pomiędzy akcjonariuszami majątku nie może nastąpić przez zaspokojeniem wierzycieli. Aktywa pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli są dzielone pomiędzy akcjonariuszami. Podział co do zasady jest proporcjonalny do ilości posiadanych akcji, jednak od tej zasady istnieją poważne odstępstwa. Wpływ ma na to istnienie i ilość akcji uprzywilejowanych. Bierze się też pod uwagę czy wkłady zostały wniesione w całości, a także wszystkie inne wytyczne zawarte w umowie spółki.

Po realizacji swoich zadań likwidatorzy przedkładają walnemu zgromadzeniu sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający podział pozostałego majątku przez akcjonariuszy. Następnie ogłaszają to sprawozdanie w siedzibie spółki i składają do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców.

Proste rozwiązanie spółki

Art. 300122 Wprowadza możliwość rozwiązania spółki w sposób wcześniej zupełnie w polskim prawodawstwie nieznany. Polega on na przejęciu całego majątku spółki, a więc pasywów i aktywów, przez jednego akcjonariusza, zwanego w kodeksie akcjonariuszem przejmującym. Sposób ten nie wymaga przeprowadzenia likwidacji w taki sposób, jak ma to miejsce w przypadku bardziej tradycyjnej drogi.

Krok 1

Pierwszym krokiem procedury, jest podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie większością ¾ głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę ogólnej liczby akcji. Od momentu podjęcia tej uchwały, zarząd jest zobowiązywany stosować się do uchwał walnego zgromadzenia, ograniczyć swoje działania do tych mających na celu ochronę majątku spółki oraz zmierzających do rozwiązania spółki.

Krok 2

Następnie, zgodę na takie przejęcie majątku musi wydać sąd rejestrowy na wniosek spółki. Do wniosku musi zostać dołączona lista wierzycieli spółki wraz ze wskazaniem rodzaju i wysokości wierzytelności, a także dokumenty potwierdzające majątek spółki i sytuację finansową akcjonariusza przejmującego. Sąd może także ustanowić stosowne zabezpieczenie, aby zagwarantować wierzycielom i pozostałym akcjonariuszom lepszą ochronę.

Krok 3

Sąd po złożeniu wniosku spółki, ogłasza podjęcie uchwały przez walne zgromadzenia i wzywa wierzycieli do zgłaszania sprzeciwu. Termin ustalony przez Sąd nie może być krótszy niż 30 dni.

W razie zgłoszenia sprzeciwu Sąd bada czy jest on zasadny, a uchwała może doprowadzić do pokrzywdzenia wierzyciela. Dotyczy to również akcjonariuszy i bez znaczenia pozostaje fakt czy zaskarżyli czy nie uchwały walnego zgromadzenia. Co istotne ewentualne zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje postępowania, jednak Sąd może je zawiesić.

KROK 4

Akcjonariusz przejmujący, po wydaniu przez sąd postanowienia o przejęciu majątku, ma obowiązek niezwłocznie po uprawomocnieniu złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. Dopiero z dniem wykreślenia wstępuje on we wszelkie prawa i obowiązki spółki, tak wobec dłużników i wierzycieli, jak i dotychczasowych akcjonariuszy.

Prosta Spółka Akcyjna czy rzeczywiście prosto rozwiązać i likwidować?

Nie ulega wątpliwości, że zaproponowany model może faktycznie doprowadzić do łatwiejszego wykreślenia spółek z rejestru. Można jednać mieć obawy, że na początku ten sposób może doprowadzić do zróżnicowania orzecznictwa i sporów w doktrynie. Dlatego póki nie zostanie on w pełni sprawdzony w działaniu, należy podchodzić do niego z ostrożnością w przypadku gdy rozwiązywana spółka ma skomplikowaną strukturę akcjonariatu czy znajduje się w licznych relacjach biznesowych.

Pozostałe wpisy o Prostej Spółce Akcyjnej (PSA) znajdziecie tutaj 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 501 56 10e-mail: j.chmielinska@kkz.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@kkz.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: