Joanna Chmielińska (dawniej Czekaj)

adwokat

Od lat obsługuję przedsiębiorców, zarówno tych dużych, jak i małych.
W mojej pracy skupiam się na relacjach
z ludźmi oraz poszukiwaniu dla nich optymalnych rozwiązań – w końcu każdy biznes tworzą ludzie...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Manager w spółce akcyjnej – prowadzenie spraw

Joanna Chmielińska (dawniej Czekaj)20 stycznia 2021Komentarze (0)

Pisałam wam o zasadach prowadzenia spraw spółki akcyjnej i wpływie wewnętrznych podziałów kompetencyjnych na odpowiedzialność członków zarządu. Temat zdecydowanie zasługuje na osobny wpis na blogu. Zapraszam do lektury!

Prowadzenie spraw spółki, o którym mowa m.in. w art. 371 § 1 k.s.h., oznacza podejmowanie decyzji w relacjach wewnętrznych w spółce. Przyjmuje ono z reguły charakter czynności faktycznych oraz prawnych (np. uchwał). W spółce akcyjnej obowiązuje przy tym zasada kolegialności prowadzenia spraw spółki przez zarząd. W przypadku braku odmiennej regulacji statutowej, wszyscy członkowie zarządu są obowiązani i uprawnieni do prowadzenia spraw spółki. Mają to robić wspólnie z pozostałymi członkami zarządu. Powinni to robić z należytą starannością przy uwzględnieniu zawodowego charakteru ich działalności.

Co to w praktyce oznacza?

W skrócie oznacza to, że wszystkie sprawy spółki, niezależnie od ich wagi, wymagają „wspólnego prowadzenia”. Tym samym, we wszystkich sprawach decyzje z zakresu prowadzenia spraw spółki – co do zasady – powinny być podejmowane kolegialnie, w formie uchwał zarządu. To z kolei ma bezpośrednie przełożenie na kształtowanie się odpowiedzialności członków zarządu względem spółki i jej akcjonariuszy. Jest o tym mowa w art. 483 k.s.h. i nast. Przy niezmodyfikowanej w poprawny sposób (o czym poniżej) regule kolegialności prac zarządu, każdy z członków zarządu ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie spraw spółki w każdym aspekcie jej działalności.

Czy można odstąpić od zasad?

Oczywiście w każdej spółce akcyjnej można odstąpić – w całości lub w części – od powyższej zasady wspólnego prowadzenia spraw spółki. Należy przy tym zaznaczyć, że jedynym skutecznym i rzutującym na odpowiedzialność członków zarządu podziałem, będzie ten dokonany w statucie spółki zgodnie z regulacją zawartą w art. 371 § 1 k.s.h.

Inne podziały kompetencji

W konsekwencji, każdy inny podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków zarządu, wprowadzony np. wyłącznie w regulacjach wewnętrznych spółki akcyjnej (regulamin zarządu, regulamin organizacyjny itp.), nie zwalnia poszczególnych członków zarządu z odpowiedzialności (art. 483 k.s.h.) w obszarach działalności spółki przypisanych pozostałym członkom zarządu. Również blankietowe odesłanie w statucie do postanowień regulaminu zarządu – w świetle poglądów doktryny – nie jest regulacją pozwalającą uznać, że dokonano skutecznego odstąpienia od zasady kolegialności.

Zapisy w statucie

Często występującym w obrocie rozwiązaniem jest przyznanie w statucie poszczególnym członkom zarządu uprawnienia do samodzielnego prowadzenia spraw spółki lub prawo do samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach nieprzekraczających zwykłego zarządu (na wzór spółki z o.o.). Rozwiązanie takie należy ocenić za skuteczne. Nie ukrywam przy tym, że jestem jego przeciwnikiem. Tak ogólnie sformułowany podział rodzi bowiem pytanie – co mieści się w granicach zwykłego zarządu, a co zarząd ten przekracza?

A na koniec…

Na zakończenie przypomnę tylko, że powyższe zasady podziału kompetencji pomiędzy poszczególnych członków zarządu nie obejmują zastrzeżonych dla Prezesa zarządu w regulaminie zarządu kompetencji dotyczących organizacji prac zarządu spółki, w tym organizacji posiedzeń zarządu. Uprawnienia te mają bowiem charakter czysto techniczny i nie dotyczą prowadzenia spraw spółki!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 501 56 10e-mail: j.chmielinska@kkz.com.pl

Manager w spółce Skarbu Państwa

Joanna Chmielińska (dawniej Czekaj)11 grudnia 2020Komentarze (0)

Kandydujesz na stanowisko członka Zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa. Nie wiesz czego się spodziewać po Twoich warunkach zatrudnienia? Za raz Ci podpowiem, na co możesz liczyć!

Zamierzasz objąć (lub może już objąłeś) stanowisko managerskie w spółce z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa. Musisz wiedzieć, że zasady Twojego zatrudnienia i pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji podlegają pewnym ograniczeniom.

Manager w spółce Skarbu Państwa – przepisy

Wszystko w związku z brzmieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tzw. nowa ustawa kominowa).

Jak czytamy na oficjalnej stronie Rządu RP zapowiadającej wprowadzenie ww. aktu prawnego „Zaproponowano nowe zasady wynagradzania członków zarządów i członków rad nadzorczych, które będą dotyczyć spółek z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i komunalnych osób prawnych. Wobec tych osób nie będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o zasadach wynagradzania osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawa kominowa). Nowe rozwiązania zapewnią przejrzyste, jednolite i sprawiedliwe zasady wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych we wszystkich spółkach oraz przyczynią się do profesjonalizacji kadr menedżerskich”.

Ustawa wprowadza przy tym zasadę podstawową, że wszystkie kwestie związane z pobieraniem wynagrodzeń członków zarządów oraz ich zatrudnieniem w spółce mają być określane w uchwale walnego zgromadzenia/ zgromadzenia wspólników danej spółki.

Poniżej znajdziesz skrótowe podsumowanie zasad wynagradzania i zatrudniania managerów, które wynikają z nowej ustawy kominowej.

Ile ma wynosić wynagrodzenie członka zarządu?

Wynagrodzenie całkowite członka zarządu ma się składać z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

Tzw. nowa ustawa kominowa wprowadza przy tym jako zasadę ogólną (która może doznawać pewnych wyjątków) mechanizm uzależniający wysokość wynagrodzenia kadry zarządzającej od wielkości spółki i skali prowadzonej działalności (w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia), a tym samym ponoszonej odpowiedzialności.

Część zmienna wynagrodzenia członka zarządu ma zależeć od poziomu realizacji celów zarządczych. Mogą to być np. osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży; zmniejszenie strat, obniżenie kosztów funkcjonowania zarządu lub kosztów prowadzonej działalności; realizacja strategii lub planu restrukturyzacji; realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności: skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowej realizacji.

Co istotne, członek zarządu ma nabyć uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia zmienne ma dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu mu absolutorium przez właścicieli spółki.

Czy z członkami zarządu mają być zawierane umowy?

Tak. Tzw. nowa ustawa kominowa wymaga, aby uchwała właścicieli określająca zasady wynagradzania członków zarządu wprowadziła zasadę zatrudniania członków zarządu w oparciu o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (tzw. kontrakt managerski).

Jakie kwestie powinny zostać określone w umowie z członkiem zarządu?

Co może wydawać się nieco dziwne, tzw. nowa ustawa kominowa w większości nie odnosi się do tego, co powinno znaleźć się w umowie z członkiem zarządu, ale do tego co powinno (lub może) znaleźć się w treści uchwały kształtującej zasady wynagradzania managerów. Praktyka pokazuje jednak, że spółki wprowadzają te same postanowienia również do kontraktów menadżerskich.

Co istotne, tzw. nowa ustawa kominowa w obszarze warunków zatrudniania członków zarządu wprowadza szereg zasad semiimperatywnych. Innymi słowy daje podmiotom stosującym pewną swobodę, ale wprowadza warunki graniczne, które nie mogą zostać przekroczone. Dotyczy to przede wszystkim kwestii tak istotnych, jak: maksymalna kwota wynagrodzenia zmiennego, wysokość odprawy czy odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji.

O odprawie słów kilka

W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy, odprawa nie będzie mogła być wyższa niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia.

Dodatkowy warunek przyznania odprawy, który wprowadza tzw. nowa ustawa kominowa to pełnienie przez członka zarządu funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy.

Zakaz konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji

Zgodnie z tzw. nową ustawą kominową, zakaz konkurencji może być ustanowiony jedynie na okres maksymalnie 6 miesięcy. Dodatkowo, jest on ograniczony tylko do przypadków pełnienia funkcji przez członka zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy.

Jednocześnie ustawa przewiduje, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zakazie konkurencji, członek zarządu ma być zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.

Inne prawa i obowiązki managera wynikające z tzw. nowej ustawy kominowej

Warto przy tym pamiętać, że ustawa:

  • przewiduje również wprowadzenie do kontraktu managerskiego postanowień uprawniających spółkę do wypowiedzenia tej umowy z zastosowaniem różnych terminów wypowiedzenia, zależnych od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższych niż 3 miesiące;
  • wprowadza zasadę, zgodnie z którą członek organu zarządzającego nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej
  • zakłada,  że w umowie z managerem zostanie wprowadzony obowiązek informowania przez niego o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.

Zadajesz sobie pewnie pytanie…

Czy to oznacza, że obejmując funkcję członka Zarządu w spółce z udziałem Skarbu Państwa praktycznie nic nie mogę zrobić odnośnie warunków mojego zatrudnienia?

Nie martw się, aż tak źle nie jest. Zostało jeszcze dość dużo kwestii do uzgodnienia ze spółką. M.in. zakres zakazu konkurencji, treść i wartość poszczególnych celów zarządczych, od których będzie uzależnione Twoje wynagrodzenie zmienne, zasady odbywania przez Ciebie przerw w świadczeniu usług oraz wiele innych.

Dobry prawnik z doświadczeniem w negocjowaniu tego rodzaju kontraktów z pewnością pomoże Ci w tych kwestiach. 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 501 56 10e-mail: j.chmielinska@kkz.com.pl

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) – tanio, szybko i bez ryzyka

Joanna Chmielińska (dawniej Czekaj)24 listopada 2020Komentarze (0)

Od 1 marca 2021 r. w Polsce ma się pojawić nowy rodzaj spółki – Prosta Spółka Akcyjna.

Zgodnie z założeniami MPiT nowa konstrukcja powinna odpowiadać w szczególności startupom, które do 2023 r. mają przysporzyć ok. 50 tys. miejsc pracy.

Prosta Spółka Akcyjna – prosta codzienność

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) to połączenie cech spółki z o.o. (proste i nisko kosztowe założenie, ułatwione funkcjonowanie i likwidacja) oraz zalet spółki akcyjnej. Przedsiębiorcy dopominali się o ten powiew świeżości od dawna. Zabawnie wygląda bowiem zestawienie rozwiązań kodeksowych pamiętających prezydenturę Ignacego Mościckiego z członami „innowacyjny” albo „przedsiębiorczy”. Dla startupów było zbyt sztywno i pokrętnie.

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) pozbawiona jest barier wejścia – wystarczy 1 zł kapitału na początek a rejestracja trwa 24 godziny i przebiega przy pomocy formularza elektronicznego. Przy określaniu rodzajów akcji pozostawiono dużą swobodę. Co prawda w spółce z o.o. również do rejestracji dochodzi przez Internet, ale już do większości zmian potrzebujemy notariusza.

Akcje mogą być nabywane nie tylko poprzez zapłatę za nie, ale także za świadczenie pracy oraz usług. PSA pozbawiona jest statusu spółki publicznej. Zdejmuje to z niej szereg obowiązków. Jednakże istnieje możliwość jej przekształcenia w tradycyjną spółkę akcyjną.

Prosta Spółka Akcyjna – Zarząd

W PSA wystarczy funkcjonowanie jednoosobowego zarządu jako całości organów spółki (niepotrzebna jest rada nadzorcza, możliwe jest powołanie rady dyrektorów). Podejmowanie uchwał i zgromadzenia akcjonariuszy mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Obowiązkowe pozostaje prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Jest ono zlecane podmiotowi zewnętrznemu (firma inwestycyjna, notariusz), można również zastosować technologię blockchain.

Co do likwidacji, jej czas został skrócony. Prosta Spółka Akcyjna może być rozwiązana bez likwidacji. Wówczas jej majątek i zobowiązania przejmie akcjonariusz.

Prosta Spółka Akcyjna – komu się to opłaci?

Prosta Spółka Akcyjna jest stworzona dla rozpoczynających swoją przygodę z biznesem. Na pewno nie jest rozwiązaniem dla dużych działalności i przedsiębiorstw w branżach szczególnie uregulowanych. Konstrukcja PSA stwarza płaszczyznę do dynamicznego inwestowania, podobnego do tego na GPW, gdzie wymiana kapitału jest nieustanna. Przy tym brak sformalizowania słabiej, a może po prostu inaczej, zabezpiecza potencjalnych wierzycieli.

Akcje PSA nie mają postaci materialnej i mogą być zbywane w formie dokumentowej. Aby uczynić zadość tej formie złożenia oświadczenia woli, wystarczy tę wolę utrwalić na jakimkolwiek nośniku. Dopuszczalne będzie zatem przeniesienie akcji za pomocą wiadomości mailowej, sms albo poprzez nagranie dźwięku. Istotne jednak, aby dało się ustalić tożsamość składającego oświadczenie woli.

W przypadku spółki z o.o. konieczne jest poświadczanie podpisów przez notariusza, podczas gdy przenosząc akcje w PSA, nie jest potrzebny żaden fizyczny nośnik, czy spotkanie kontrahentów. Podobnie ma się rzecz z emisją nowych akcji i podnoszeniem kapitału akcyjnego. Nie jest potrzebna zmiana umowy spółki. Do jej emisji wystarcza wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej.

Prosta Spółka Akcyjna jest zatem opłacalna dla każdego kto ma pomysł, ale doskwiera mu pusty portfel. Także dla tych, którzy szukają inwestycji z możliwością zysku i szybkiego odmrożenia kapitału.

Inwestuję i nic mnie nie chroni…?!

To właśnie dlatego wprowadzono, w istocie jedyną uciążliwość w PSA. Aby pewność i bezpieczeństwo obrotu były zachowane, emisja i obrót akcjami podlegają rejestracji w rejestrze prowadzonym przez uprawniony podmiot. Do narodzin pierwszej prostej spółki zostało jeszcze kilka miesięcy. Pozwala to wierzyć, że na rynku nie będzie trudno o znalezienie takiego podmiotu. Potencjalnie, oferta prowadzenia takiego rejestru mogłaby być połączona z ofertą bankowego konta firmowego (konta spółki).

Jak już wspomniano, akcje te nie podlegają obrotowi na rynkach zorganizowanych. Jednakże rozporządzanie akcjami za pośrednictwem Internetu, w połączeniu z obowiązkowym rejestrem akcjonariuszy prowadzonym przez niezależny podmiot sprawia wrażenie opcji bezpiecznej a przy tym dynamizującej obrót.

Brak wartości nominalnej akcji pozwalający na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki sprawia, że również w kwestii uprzywilejowania akcji i praw osobistych swoboda jest daleko posunięta.

Wkłady wniesione przez akcjonariuszy na poczet kapitału akcyjnego mogą zostać przez nich wycofane bez konieczności oczekiwania na zgłaszanie roszczeń przez wierzycieli. Swobodnej wypłacie podlega także cały niepodzielony zysk. To w kwestii ochrony inwestora.

Jeśli chodzi o ochronę wierzycieli. Akcjonariusz nie będzie mógł dokonać wypłaty, jeśli zagroziłoby to wykonywaniu wymagalnych zobowiązań spółki przez kolejne sześć miesięcy. Z zysku potrącane zaś będzie 8%, aż do momentu, gdy kapitał akcyjny osiągnie minimum 5% sumy zobowiązań spółki z ostatniego rocznego sprawozdania finansowego.

Prosta Spółka Akcyjna – nie dało się inaczej?

Prezentowane rozwiązania, wdrożone pod szyldem PSA, zdają się skutecznie ważyć interes innowacyjnej gospodarki i dotychczas znanego prawa handlowego. Potrzeba zmian była zbyt głęboka, aby reformować istniejące rodzaje spółek. Należy się spodziewać, że nowy rodzaj spółki jest początkiem ewolucyjnych zmian prawa handlowego. Próba nagłej reformy już istniejących podmiotów groziła bowiem legislacyjnym i organizacyjnym chaosem.

Na przyjętym rozwiązaniu powinien skorzystać każdy wchodzący na rynek z nowym konceptem. W razie sukcesu Prostej Spółki Akcyjnej, powinniśmy spodziewać się reformy obecnych spółek, a wtedy skorzystają wszyscy uczestnicy obrotu.

Jest to wpis gościnny. Autorem artykułu jest młody i zdolny prawnik – Maciej Wierzchowiec, Młodszy Prawnik w moim Dziale Prawa dla Biznesu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 501 56 10e-mail: j.chmielinska@kkz.com.pl

Prosta Spółka Akcyjna – organy

Joanna Chmielińska (dawniej Czekaj)05 listopada 2020Komentarze (0)

Prosta Spółka Akcyjna to temat, który pojawia się na blogu po raz kolejny.  W wcześniejszym wpisie dość dokładnie omówiona została kwestię jej utworzenia  – Prosta Spółka Akcyjna – jak ją założyć? Tym razem poruszymy temat organów w niej funkcjonujących.

Dotychczas w polskim prawie handlowym nie było dopuszczalne, aby założyciele mogli zdecydować o ustroju wewnętrznym spółki. Znany był jedynie model dualistyczny zakładający istnienie dwóch niezależnych organów spółki – organu zarządzającego (zarząd) i organu kontrolującego (rada nadzorcza, komisja rewizyjna). Natomiast model monistyczny pojawi się w naszym systemie prawnym wraz z pojawieniem się prostej spółki akcyjnej.

Model monistyczny

Jest to model kształtowania ustroju wewnętrznego spółki znany w państwach anglosaskich. Monizm zakłada istnienie tylko jednego organu spółki. Skupia on kompetencje zarządcze i kontrolne. Możliwe jest dokonanie podziału kompetencji w ramach tego organu tak, aby część jego członków posiadała kompetencje kontrolne, a pozostała część kompetencje zarządcze. W prostej spółce akcyjnej organ ten zwać się będzie radą dyrektorów.

Zalety modelu monistycznego

Łatwo zauważalną zaletą tego modelu jest pełna transparentność działań zarządczych dla osób zobowiązanych do kontrolowania tych działań. Bowiem częstym problemem rad nadzorczych jest niedoinformowanie. Może to też oczywiście rodzić wątpliwości i problemy dla kontrolujących, którzy spoglądając na problemy ze zbyt bliskiej perspektywy przestaną je dostrzegać.

Przepisy wspólne

Zarówno dla modelu monistycznego jak i dualistycznego występuje szereg przepisów wspólnych. Po pierwsze, na członku każdego organu spoczywa obowiązek dołożenia należytej staranności przy realizacji kompetencji, obowiązek lojalności wobec spółki, zakaz zajmowania się interesami konkurencyjnymi oraz zakaz uczestnictwa w spółce konkurencyjnej (czy to jako wspólnik, czy członek zarządu itp.). Wspólne są także zasady wygaszania i utraty mandatu.

Wspólne, ustawowe, możliwe do zmodyfikowania w umowie spółki zasady podejmowania uchwał organów zakładają podejmowanie uchwał bezwzględną większością głosów. Wymagane jest także odpowiednie kworum dla podejmowania uchwał przez radę nadzorczą i radę dyrektorów (nie dotyczy zarządu), które wynosi minimum połowę składu organu (możliwa modyfikacja w umowie spółki, ale tylko w kierunku wyższego kworum). Warunkiem jest także odpowiednie zawiadomienie członków organów o sposobie podejmowania uchwały (z udziałem osobistym członków na posiedzeniu / pisemnie / za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość).

Dopuszczone zostało również żądanie członka organu zwołania posiedzenia organu skierowane do przewodniczącego. Jeżeli zaś, w terminie dwóch tygodni od otrzymania żądania przewodniczący nie zwoła posiedzenia, wówczas członek organu sam może zwołać takie posiedzenie.

Rada dyrektorów

Choć nazwa sugeruje, że spółką zarządzał będzie organ kolegialny, to ustawa przewiduje, że „Rada dyrektorów składa się z jednego albo większej liczby dyrektorów”. Jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, to dyrektorów powołują, odwołują i zawieszają akcjonariusze uchwałą.

W celu pogodzenia kompetencji zarządczych i kontrolnych możliwe jest delegowanie czynności prowadzenia przedsiębiorstwa spółki na jednego albo kilku dyrektorów. Dyrektorzy Ci wówczas stają dyrektorami wykonawczymi. Pozostali dyrektorzy, jako dyrektorzy nie wykonawczy, odpowiedzialni są za sprawowanie stałego nadzoru nad prowadzeniem spraw spółki. Podziału można dokonać w umowie spółki, regulaminie rady dyrektorów lub uchwale rady dyrektorów. Niektóre czynności, np. powołanie prokurenta, czy podejmowanie decyzji strategicznych wymaga zgody wszystkich dyrektorów, również dyrektorów nie wykonawczych.

Podział dyrektorów wywiera jedynie skutki wewnątrz spółki. Nie można bowiem ograniczyć prawa dyrektora do reprezentowania spółki ze skutkiem wobec osób trzecich. Chroni to kontrahentów spółki, bowiem czynności dokonane tak przez dyrektora wykonawczego jak i nie wykonawczego będą ważne. Jednakże dyrektor, który nie uszanował wewnątrzorganizacyjnego podziału może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą lub dyscyplinarną.

Model dualistyczny

Założyciele prostej spółki akcyjnej mogą postanowić o utworzeniu organów spółki w modelu dualistycznym. Wówczas w spółce nie powstanie rada dyrektorów. Obligatoryjnie musi natomiast funkcjonować zarząd odpowiedzialny za prowadzenie spraw spółki i jej reprezentację. Rada nadzorcza ma charakter fakultatywny. W razie jej nieistnienia, funkcje kontrolne oraz prawo powoływania, odwoływania i zawieszania członków zarządu należeć będą do akcjonariuszy.

Kompetencje zarządu oraz kompetencje organu nadzoru, bez względu na fakt czy jest nim rada nadzorcza, czy akcjonariusze, będą takie same jak kompetencje tych organów w znanych dotychczas spółkach kapitałowych.

Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie akcjonariuszy będzie funkcjonować w każdej prostej spółce akcyjnej. Zachowane zostały rozwiązania znane z innych spółek, np.: katalog kompetencji (zatwierdzanie sprawozdań organu zarządczego, zbycie przedsiębiorstwa, dywidenda itd.), zwyczajne walne zgromadzenie w ciągu półrocza od upływu każdego roku obrotowego zwoływane przez zarząd (radę dyrektorów).

Różnice zarysowują się w sposobie podejmowania uchwał. Możliwe będzie głosowanie poza walnym zgromadzeniem: na piśmie albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Możliwe jest także odbycie się walnego zgromadzenia poza granicami RP. To drugie rozwiązanie wymaga wprowadzenia odpowiedniego postanowienia do umowy spółki. Zaś głosowanie spoza walnego zgromadzenia wymaga wyrażenia zgody przez wszystkich akcjonariuszy albo również musi zostać przewidziane w umowie spółki. Brak jest obowiązku protokołowania wszystkich uchwał walnego zgromadzenia przez notariusza.

Podsumowanie

Nowe rozwiązania w zakresie kształtowania ustroju wewnętrznego spółki należy ocenić raczej pozytywnie. Wprowadzenie modelu monistycznego, w tym organu w postaci rady dyrektorów, wprowadza do systemu spółkę, która bliższa jest rozwiązaniom anglosaskim. Ułatwia to zrozumienie formy prawnej nowo tworzonej spółki inwestorom zagranicznym. Ułatwia też zrozumienie formy prawnej inwestorom polskim, którzy postanowią rozpocząć działalność zagraniczną.

Z całą pewnością, znajdą się jednak zwolennicy sprawdzonych i ugruntowanych rozwiązań. Dlatego dobrze, że założyciele zyskują swobodę w kształtowaniu ustroju wewnętrznego spółki i mogą wybrać również model dualistyczny.

Jest to wpis gościnny. Autorem artykułu jest młody i zdolny prawnik – Maciej Wierzchowiec, Młodszy Prawnik w moim Dziale Prawa dla Biznesu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 501 56 10e-mail: j.chmielinska@kkz.com.pl

Negocjowanie warunków zatrudnienia managera w spółce

Joanna Chmielińska (dawniej Czekaj)14 października 2020Komentarze (0)

Negocjowanie warunków zatrudnienia managera w spółce czyli jak wynegocjować sobie wynagrodzenie po powołaniu na członka zarządu? To temat, który w ramach cyklu #tipydlamanagera poruszałam w zeszłym tygodniu.  Temat jest bardzo ciekawy oraz wielowątkowy i dlatego zasługuje na osobny, nieco dłuższy wpis.

Negocjowania warunków zatrudnienia a zasady wynagrodzenia członków zarządu

Tak jak pisałam, rozważając objęcie funkcji managera w spółce w pierwszej kolejności musisz ustalić, czy w spółce są przyjęte zasady wynagradzania członków zarządu. Przyjmowanie tego typu zasad – czy to w formie uchwały organu uprawnionego do ustalania wysokości wynagrodzenia członków zarządu (rada nadzorcza bądź zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie), czy też w formie osobnej, spisanej polityki wewnętrznej spółki nie należy do rzadkości.

W spółkach, do których zastosowanie znajduje ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (a więc – co do zasady – z bezpośrednim udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego) przyjęcie tego typu uchwały jest konieczne.

Z kolei w spółkach publicznych od 31 sierpnia 2020 r. istnieje obowiązek przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz rady nadzorczej. Dokument ten jest przyjmowany przez walne zgromadzenie spółki.

Czemu zapoznanie się z tą polityką/ uchwałą jest takie ważne?

Ponieważ dokument ten – co do zasady – ustala warunki brzegowe Twojego przyszłego zatrudnienia w spółce. Pozwala na ustalenie czy, a jeśli tak, to w jakich granicach możesz negocjować ze spółką warunki finansowe oraz okołofinansowe.

Negocjowania warunków zatrudnienia a podstawa pobierania wynagrodzenia

Mając tak rozpoznaną bazę współpracy ze spółką, pora na ustalenie na jakiej podstawie będziesz popierał wynagrodzenie za pełnienie funkcji w spółce. W tym zakresie w grę wchodzą następujące możliwości: umowa o pracę, uchwała organu uprawnionego, kontrakt menadżerski. Kontrakt możesz zawrzeć jako osoba fizyczna lub jako przedsiębiorca w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej (b2b). W każdym przypadku, Spółka pobierze zaliczkę na podatek dochodowy (progresywna skala podatkowa) oraz odprowadzi za Ciebie składki na ubezpieczenia. Pamiętaj też o interpretacji ogólnej Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6.10.2017 r.

Każda z tych możliwości ma swoje wady i zalety, a ich opisanie to materiał na niejeden artykuł. W tym miejscu zaznaczę tylko, że kluczową rolę przy wyborze danego rozwiązania niemalże zawsze odgrywają jego konsekwencje podatkowe.

Negocjowania warunków zatrudnienia

Bez względu na to, którą formę zatrudnienia wybierzecie, czekają Cię negocjowanie samego wynagrodzenia. Nie chodzi tu tylko o jego zasadniczą wysokość, ale też o jego składniki. W tym zakresie wynagrodzenie managera zazwyczaj dzieli się na:

  • miesięczne wynagrodzenie podstawowe/stałe,
  • świadczenia dodatkowe: zwrot udokumentowanych kosztów, pakiety medyczne dla Ciebie i rodziny, karnet sportowy oraz okresowe wynagrodzenie zmienne (premię/bonus).

Pamiętaj, że wynagrodzenie zmienne może mieć charakter uznaniowy (a tym samym zupełnie nie będziesz miał wpływu na jej przyznanie). Alternatywnie, może być uzależnione od stopnia realizacji celów przez Ciebie lub Spółkę (tzw. KPI, cele MBO). O tym czym są KPI możesz przeczytać tutaj.

Negocjowania warunków zatrudnienia a zakaz konkurencji

Inną bardzo ważną z punktu widzenia managera kwestią powinno być ustalenie, czy po zaprzestaniu pełnienia przez niego funkcji, będzie objęty zakazem konkurencji czy też nie. W tym zakresie warto uzgodnić ze spółką: zakres przedmiotowy zakazu, czas jego trwania i wynagrodzenie/odszkodowanie, jakie manager otrzyma z tytułu jego przestrzegania. Pamiętaj, że zbyt szeroko sformułowany zakres zakazu może spowodować, że po zaprzestaniu pełnienia funkcji w spółce zostaniesz realnie pozbawiony jakiejkolwiek możliwości prowadzenia aktywności zawodowej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 501 56 10e-mail: j.chmielinska@kkz.com.pl