Joanna Chmielińska (dawniej Czekaj)

adwokat

Od lat obsługuję przedsiębiorców, zarówno tych dużych, jak i małych.
W mojej pracy skupiam się na relacjach
z ludźmi oraz poszukiwaniu dla nich optymalnych rozwiązań – w końcu każdy biznes tworzą ludzie...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wynagrodzenie managera a „Polski Ład”

Justyna Nawrot03 stycznia 2022Komentarze (0)

Managerze! Pobierasz wynagrodzenie na podstawie uchwały? Uważaj! Od 1 stycznia 2022 r. stracisz.

 

Wybór podstawy ma wpływ na wynagrodzenie

 

Członkowie zarządu mogą pobierać wynagrodzenie w oparciu o różne podstawy. Mogą być zatrudnieni w spółce w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub mogą pełnić swoją funkcję na podstawie stosunku organizacyjnego, który jest następstwem powołania do pełnienia funkcji. Mogą też nie otrzymywać żadnego wynagrodzenia od spółki. W zależności od tego, czy podstawą pełnienia funkcji jest umowa (o pracę, zlecenia, kontrakt menadżerski), czy też wyłącznie uchwała powołująca członka zarządu, kwestie jego wynagrodzenia i ewentualnych dodatkowych świadczeń wynikają z tej umowy albo określane są w uchwale. Wybór podstawy pełnienia funkcji ma również wpływ na metodę oskładkowania składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 

Jak było przed Polskim Ładem?

 

Dotychczas bardzo popularną formą pobierania wynagrodzenia przez funkcjonariuszy spółki była uchwała o powołaniu do pełnienia funkcji określająca jednocześnie wynagrodzenie danej osoby. Wynagrodzenie członka zarządu w spółce z o.o. określa uchwała wspólników. Natomiast w spółce akcyjnej można bezpośrednio w statucie spółki określić, czy za pełnienie funkcji członek zarządu będzie otrzymywał wynagrodzenie. Podobnie jest z prokurentem, przy czym w tym przypadku organem uprawnionym do powołania prokurenta i ustalenia jego wynagrodzenia jest zarząd.

 

Wynagrodzenie na podstawie uchwały było najchętniej wybierane

 

Do tej pory wynagrodzenie na podstawie uchwały było chętnie wybierane przez funkcjonariuszy spółki. Dlaczego? Wynagrodzenie to nie podlegało jakiemukolwiek oskładkowaniu, tj. nie były od niego odprowadzane ani składki na ubezpieczenie społeczne ani – co szczególnie istotne – składka zdrowotna. Do tej pory członkowie zarządu i prokurenci wybrani do pełnienia swoich funkcji wyłącznie w drodze powołania uiszczali zatem od swojego wynagrodzenia jedynie podatek dochodowy.

 

Składka zdrowotna przed „Polskim Ładem”

 

Przypomnieć należy, że przed wprowadzeniem przepisów zwanych potocznie Polskim Ładem, składka zdrowotna była co prawda w części odliczana od podatku, ale musiała być odprowadzana co do zasady nawet w przypadku zbiegu podstaw do ubezpieczenia. Jeżeli zatem dana osoba była członkiem zarządu lub prokurentem w kilku spółkach z tej samej grupy kapitałowej, to aby uniknąć obowiązku kilkukrotnego płacenia składki zdrowotnej przez tę osobę, zatrudniano ją w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt menadżerski w jednej spółce, a w pozostałych pobierała ona wynagrodzenie na podstawie samej uchwały o powołaniu. Dzięki temu osoba ta miała opłacone składki na ubezpieczenie społeczne i składkę zdrowotną oraz dodatkowo wynagrodzenie z każdej spółki niepomniejszone o składkę zdrowotną. Była to sytuacja korzystna zarówno z punktu widzenia managera, jak i spółek z grupy kapitałowej.

 

Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dodano pkt 35a w brzmieniu „osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”. Do osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania zalicza się nie tylko członków zarządu i prokurentów, ale również członków Komisji rewizyjnej czy członków komisji egzaminacyjnych. W praktyce oznacza to wzrost efektywnego opodatkowania tych osób o 9%.

 

Co wprowadzi ta zmiana?

 

Zdaniem ustawodawcy powyższa zmiana powinna doprowadzić do zrównania praw i obowiązków osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z osobami powołanymi do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Faktem jest, że dotychczasową dysproporcję trudno było uzasadnić systemowo, tym bardziej, że obowiązek odprowadzenia składki zdrowotnej ciążył już na członkach rady nadzorczej. Niemniej jednak ustawodawca nie zaproponował członkom zarządu (prokurentom) nic w zamian, w szczególności w opisanym przypadku spółek z jednej grupy kapitałowej.

 

Jakie to ma konsekwencje dla spółki?

 

W tej sytuacji nietrudno jest przewidzieć, że ekonomiczny koszt zmian poniosą spółki, które zmuszone zostaną do wyrównania wynagrodzeń do poziomu sprzed 1 stycznia 2022 r. Ponadto straci na popularności instytucja powołania jako tytułu do pobierania wynagrodzenia. Pamiętać bowiem należy, że samo powołanie jest instytucją z gruntu nietrwałą, bowiem ten sam organ który powołuje danego funkcjonariusza ma z reguły również uprawnienie do jego odwołania, nawet bez konieczności podawania przyczyn.

 

Uwaga! Managerowie!

 

Z tego też względu, przy okazji renegocjowania warunków wynagrodzenia w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu, managerowie powinni zwrócić szczególną uwagę również na inne aspekty swojego zatrudnienia i zadbać o to, by spółki zawarły z nimi umowę o pracę lub inną umowę cywilnoprawną.

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 501 56 10e-mail: j.chmielinska@kkz.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@kkz.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: